Meest gestelde vragen

In de meeste gevallen is dit binnen 4 tot 6 maanden nadat u zich heeft aangemeld.
Zodra wij een bevestiging van de registratie van u als ondernemer/zonnepanelenhouder hebben ontvangen, kunnen wij aangifte doen nadat het kwartaal waarin u de zonnepanelen heeft laten plaatsen (zie onderstaand tabel), is afgelopen. Als de aangifte is ingediend, geeft de Belastingdienst, normaal gesproken, binnen 12 weken een akkoord af. Nadat dit akkoord is afgegeven, zal de teruggaaf binnen enkele dagen op uw rekening worden gestort. Wij brengen u per e-mail op de hoogte zodra het akkoord is afgegeven.

U krijgt pas een btw-nummer nadat u bent geregistreerd als zonnepanelenhouder. In de e-mail waarin we u uitnodigen om uw bankrekeningnummer te koppelen staat uw btw-nummer.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof u geen btw terugkrijgt. Dat is gelukkig niet het geval! De brief dient enkel als mededeling dat u na de teruggave niet meer als ondernemer voor de btw wordt gezien. Goed nieuws dus!

Ja, de btw-teruggave voor zonnepanelen houdt in dat u ondernemer voor de btw bent. Na de btw-teruggave bent u automatisch uitgeschreven als ondernemer.

De Belastingdienst schrijft u direct na aanmelding automatisch weer uit. Vanaf het volgende kalenderjaar bent u geen ondernemer meer voor de btw.

Nee, bij de aangifte inkomstenbelasting hoeft u geen rekening te houden met de zonnepanelen.

Uit ervaring weten we dat de Belastingdienst af en toe vergissingen maakt. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst toch post naar u toestuurt in plaats van naar ons. Ontvangt u van de Belastingdienst post over de btw-teruggave, stuurt u die dan altijd door naar ons. U kunt één van de volgende stukken per ongeluk bij u thuis ontvangen: Vastelling belastingplicht, Beschikking omzetbelasting, Verplichting tot aangifte omzetbelasting, Vraag naar kopie factuur zonnepanelen, Beschikking ontheffing administratieve verplichting

Het Europees Hof heeft bepaald dat het leveren van zonnestroom aan het net een economische activiteit is. Met zonnepanelen heeft u daardoor recht op een btw nummer. Met het btw nummer mag u de btw terugvragen over de aanschaf van de zonnepanelen. De btw over de opbrengst hoeft in de jaren na aanschaf niet meer betaald te worden, omdat u onder de Kleine Ondernemersregeling valt. U vraagt ontheffing van administratieve verplichtingen aan, waardoor u er geen omkijken meer naar heeft.

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan btw aan de Belastingdienst moeten betalen, geldt een speciale regeling. Deze regeling staat bekend als de kleineondernemingsregeling. Is het bedrag dat aan btw afgedragen moet worden lager dan € 1.345, dan wordt deze btw door de Belastingdienst kwijtgescholden.

Over de door u opgewekte energie dient btw afgedragen te worden. Om dit eenvoudig te houden heeft de Belastingdienst een vast forfait bedrag bepaald. De afdracht bedraagt € 20,- per 1.000 Wp aan zonnepanelen en wordt naar boven afgerond:Het bedrag dat u kunt terugverwachten is het totale btw-bedrag van de verkoopfactuur minus het forfait bedrag. Hier zijn uitzonderingen op te weten:
Als de zonnepaneleninstallatie meer dan 10.000 wp aan vermogen heeft en als u een eenmanszaak heeft maar vrijgesteld bent van administratieve verplichten (B.v. zelfstandige in de zorg), in deze gevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van een forfait.
De derde uitzondering is vindt plaats als er sprake is van een zogenaamd geïntegreerd zonnepanelensysteem. Hier leest u daar meer over.

Alle gegevens die u aan Nationale Belasting Adviseurs verstrekt worden vertrouwelijk en onder geheimhouding verwerkt en bewaard in lijn met geldende beroepsregels voor belastingadviseurs.
Concreet betekent dit dat uw gegevens alleen aan de Belastingdienst worden verstrekt en alleen ten behoeve van de btw teruggaaf. Verder worden uw gegevens niet door
Nationale Belasting Adviseurs gebruikt. Uw gegevens of andere privacy gevoelige informatie worden niet aan derden verstrekt, tenzij op basis van een dwingende wettelijke verplichting, of rechterlijk bevel. Op de volgende website leest u onze privacy verklaring: https://nba-zonnepanelen.nl/privacyverklaring.

Nadat wij uw dossier hebben gesloten zullen alle stukken (zoals door de Belastingdienst is voorgeschreven) nog 7 jaar worden bewaard. Daarna worden ze vernietigd op zulk een wijze dat de data niet meer te herstellen is.

Ja, we hebben veel tijd gestoken in het bewaken van de persoonsgegevens van onze klanten. In onze privacyverklaring leest u in detail hoe we dit realiseren. Hier vindt u de verklaring: https://nba-zonnepanelen.nl/privacyverklaring