Privacy en cookie verklaring van Nationale Belasting Adviseurs
Welkom en goed dat u deze pagina bezoekt! Op deze pagina leggen wij uit wat we (Nationale Belasting Adviseurs V.O.F. gevestigd aan de Orteliuslaan 850, 3528BB te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 74661701) met uw persoonsgegevens doen als u gebruik maakt van onze websites nba-zonnepanelen.nl en mijn.nba-zonnepanelen.nl (hierna te noemen de “Websites”). Nationale Belasting Adviseurs (hierna te noemen “NBA”, “wij” of “ons”) respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, vertrouwelijk wordt behandeld. Daartoe hebben we een functionaris van de Gegevensverwerking aangewezen, namelijk: S.V. Kuiper, e-mailadres: info@nba-zonnepanelen.nl, telefoonnummer: 085 - 1304456.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door NBA tenzij expliciet anders aangegeven in deze verklaring. Indien u andere websites bereikt via een link op onze website(s) dan is NBA niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die betreffende Website. Als u gegevens met hen deelt, dan is het verstandig om de privacyverklaring of de disclaimer van die andere website te bekijken.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wat doet nba-zonnepanelen.nl met uw persoonlijke gegevens?
Hieronder beschrijven we een aantal situaties waarbij u uw gegevens met ons deelt zodat u weet hoe we met uw gegevens omgaan en waarom we die verzamelen.

U bezoekt de website
De site nba-zonnepanelen.nl verzamelt geen cookies. Bij het eerste bezoek aan mijn.nba-zonnepanelen.nl worden er automatisch gegevens verzameld via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. In ons cookiebeleid onderaan deze verklaring leest u welke cookies we verzamelen en kunt u uw voorkeuren wijzigen dan wel aangeven dat we enkel noodzakelijke cookies mogen toepassen.

U stelt een vraag via het contactformulier
Op onze site staat een contactformulier. Als u dit formulier invult, dan wordt alles wat u invult per e-mail verstuurd naar info@nba-zonnepanelen.nl. We reageren op uw vraag of opmerking. Indien geen verdere actie is vereist archiveren we uw gegevens in een office365 mailbox, welke automatisch na 5 jaar worden verwijderd. Als u reeds klant bij ons bent, bijvoorbeeld doordat u zich heeft aangemeld voor de btw-teruggave service, dan bewaren we  gegevens enkel zolang als we genoodzaakt zijn om onze dienst te kunnen verlenen conform de vereisten van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

U meldt zich aan voor de btw-teruggave service via het aanmeldformulier
Op onze Website staat een aanmeldformulier. Zodra u begint met het invullen van dit formulier worden uw gegevens direct tijdelijk opgeslagen. Als u het formulier niet afmaakt en de site afsluit worden deze gegevens verwijderd. Vult u het formulier volledig in en rond u de aanvraag af dan geeft u NBA de opdracht tot het terugvorderen van de btw die in rekening is gebracht op uw zonnepanelenfactuur. We verzamelen in het aanmeldformulier alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de btw-teruggave, op een zorgvuldige en professionele manier.

U krijgt na het invullen van het formulier een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail vindt u een link naar uw “mijn.nba-zonnepanelen.nl account”. Hier treft u een overzicht aan van uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden. U kunt ons op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen dan wel te verwijderen door dit kenbaar te maken per e-mail naar info@nba-zonnepanelen.nl of per brief geadresseerd aan Nationale Belasting Adviseurs, Eisenhowerlaan 26, (3527HH) Utrecht.

Indien u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl we bezig zijn met uw btw-teruggave traject moeten we logischer wijze onze dienstverlening staken.

De aard van onze dienstverlening stelt specifieke eisen aan de bewaartermijn van uw gegevens. De Belastingdienst verplicht ons om uw gegevens tenminste 7 jaar na het boekjaar waaruit de gegevens stammen te bewaren. Uw persoonsgegevens worden direct na het verstrijken van de door de wet voorgeschreven periode verwijderd.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u?  (hieronder treft u ons verwerkingsregister aan)
NBA gebruikt de volgende gegevens enkel indien u zich heeft aangemeld voor de btw-teruggave service. Bij aanmelding is aan u verzocht akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Bent u slechts een bezoeker van onze Website of heeft u het aanmeldformulier niet afgerond/verzonden dan verwerken we geen persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegeven(s): BSN, naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en/of -datum/leeftijd, e-mailadres/telefoonnummer
Categorie betrokkenen: Klanten
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Uitvoering van een overeenkomst
Verwerken wij het enkel zelf: Nee, we maken ook gebruik van subverwerkers. We gaan altijd een verwerkersovereenkomst aan met onze subverwerkers waarin de subverwerker verklaart zich aan onze Privacyverklaring te houden.
Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen
Voldoet onze verwerkingsovereenkomst aan de richtlijnen van de EU? Ja
Bewaartermijn: 7 jaar nadat het boekjaar is afgelopen waarin de gegevens zijn ontvangen
Veiligheidsmaatregelen: Encryptie persoonsgegevens, Toegangsbeperking

Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens vinden niet plaats. Denk hierbij aan religieuze overtuigingen, gezondheid of politieke voorkeur.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden/dienstverleners
Hieronder leest u aan welke derden we uw persoonsgegevens verstrekken en waarom. Bij de keuze voor onze partners hebben we het privacybeleid van deze partner(s) bekeken en ons inziens voldoen deze allen aan de Nederlandse privacywetgeving. NBA adviseert u om het privacybeleid van onze partners door te lezen en verwijzen hieronder naar het beleid van hen.

Onderstaande dienstverleners krijgen mogelijk uw gegevens nadat u zichzelf heeft opgegeven voor de btw-teruggave service.

Partner

Reden

Privacy beleid

Belastingdienst

 

We sturen uw gegevens door naar de Belastingdienst om namens u de btw-teruggave voor uw zonnepanelen te verzorgen.

https://www.belastingdienst.nl/privacy

Teamleader

Teamleader is ons CRM(Customer Relationship Management) systeem. Dit systeem helpt ons met het verbeteren van onze dienstverlening. Door Teamleader zijn we altijd op de hoogte van de met u gevoerde correspondentie en voorts relevante informatie die direct betrekking heeft op het btw-teruggaaftraject. Ook ondersteunt Teamleader ons in het tijdig uitvoeren van de vereiste stappen voor uw btw-teruggave. Teamleader plaatst gegevens in de Cloud. Deze datacenters bevinden zich binnen de Europese Unie.

https://www.teamleader.nl/privacy

Office365

(Microsoft)

Office 365 gebruiken we om e-mails te verzenden en te ontvangen. Microsoft maakt wellicht ook back-ups van deze data. Deze datacenters bevinden zich binnen de Europese Unie.

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacy

Fiscaal gemak (Unit4)

Fiscaal gemak ondersteund ons in het doel van uw aangifte omzet belasting. Met deze software kunnen we accuraat en veilig de aangifte verzenden.

https://www.unit4fiscaalgemak.nl/privacy/

Digital Ocean

Digital Ocean is onze hosting service provider. We hebben onze applicatie server en onze database server afzonderlijk ondergebracht met oog op de veiligheid (mocht er onverhoopt toegang tot de app server zijn door vreemden, dan nog kan men niet bij de database). Er wordt een back-up gemaakt door BackupSheep. De backups worden fysiek in Canada gedaan. Volgens deze bepaling is opslag in Canada toegestaan https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal-gegevensverkeer/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eu

https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/

Postbode.nu

Postbode.nu gebruiken we om uw btw-teruggave proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hun dienst bestaat uit het posten van digitaal aangeleverde brieven.

https://www.postbode.nu/wp-content/uploads/2018/03/Privacyverklaring.pdf

Wij zullen de door u verstrekte gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken (anders dan hierboven vermeld) indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met NBA heeft gesloten, het onderhouden van nba-zonnepanelen.nl of indien dit wettelijk verplicht is. In het geval dat we onze Websites laten onderhouden zullen we een verwerkersovereenkomst met de betrokken partij tekenen waarin ze verklaren zich aan de vereisten van deze privacyverklaring te houden.

Uw privacy rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over de volgende privacy rechten:

  • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die NBA mogelijk over u beschikt;
  • Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (NBA wijst u er in dit kader wel op dat het uitvoeren van bepaalde diensten niet meer mogelijk is voor NBA indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@nba-zonnepanelen.nl of dit per post kenbaar te maken naar de Eisenhowerlaan 26, (3527HH) Utrecht.

NBA zal alle persoonsgegevens, welke zij heeft verzameld, bewaren in de Cloud met servers in de Europese Unie. De back-up van de server wordt opgeslagen door BackupSheep welke dit fysiek in Canada doet. Volgens deze bepaling is dit toegestaan:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal-gegevensverkeer/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eu

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van NBA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan NBA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de Website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juni 2019.

Cookiebeleid
Bij het eerste bezoek van de (sub)website mijn.nba-zonnepanelen.nl worden er automatisch gegevens verzameld via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Wij maken ook gebruik van niet-functionele cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze Websites. De statistieken geven ons inzicht in bezoekersaantallen en laten zien welke onderdelen van onze Websites het meest bezocht worden. Dit doen wij om onze Websites continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De niet-functionele cookies worden alleen gebruikt als u daar akkoord voor hebt gegeven via de cookie-banner op onze Websites. Indien u heeft aangeven dat u niet akkoord bent met het plaatsen van niet-functionele cookies, kan dit wel gevolgen hebben voor het gebruik van de Websites en kan ertoe leiden dat sommige functies van de Websites niet goed functioneren.

U kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen en door de al opgeslagen cookies op uw computer te verwijderen. Het uitschakelen van de cookies heeft wel gevolgen voor uw gebruik van de Websites. Het kan ertoe leiden dat sommige functies van de Websites niet goed functioneren.